2022- yilda kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 7 208,0 mlrd. so‘mni tashkil etgan. Bu esa 2021- yilning mos davriga nisbatan investitsiyalarni 1 461,5 mlrd. so‘mga oshishini ta’minladi.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar miqdori
🔴Sanoat tarmoqlarida - 9 617,7 mlrd. so‘m
♻️Qurilishda sohasida - 1 560,6 mlrd. so‘m
🔴Savdo - 1 038,1 mlrd. so‘m
♻️Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida - 434,5 mlrd.
🔴Yashash va ovqatlanishda -104,8 mlrd. so‘m
♻️Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda - 230,1 mlrd. so‘m
🔴Tashish va saqlashda - 641,7 mlrd. so‘m
♻️Axborot va aloqada - 37,2 mlrd. so‘mni tashkil etgan.