2023-yil 1-oktabr holatiga O‘zbekiston tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 834 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 107,9 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 1921 ta
Yangi tashkil etilgan korxonalar – 255 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 71 ta
Sanoatda – 454 ta
Qurilishda - 89 ta
Savdoda – 635 ta
Tashish va saqlashda – 54 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 97 ta
Axborot va aloqa – 18 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 56 ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 447 taga to‘g‘ri keldi.