19/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga So‘x tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 1 450 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 114,6 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 1 105 ta
Yangi tashkil etilgan korxonalar - 149 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 139 ta
Sanoatda – 195 ta
Qurilishda - 71 ta
Savdoda – 396 ta
Tashish va saqlashda – 29 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 27 ta
Axborot va aloqa – 8 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 30 ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 210 taga to‘g‘ri keldi.