19/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga O‘zbekiston tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2834 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,0 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 1881 ta
Yangi tashkil etilgan korxonalar - 224 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 67 ta
Sanoatda – 447 ta
Qurilishda - 95 ta
Savdoda – 619 ta
Tashish va saqlashda – 52 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 88 ta
Axborot va aloqa – 16 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 56 ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 441 taga to‘g‘ri keldi.