18/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga Rishton tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2248 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 111,7 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 1656 ta
Yangi tashkil etilgan korxonalar - 195 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 57 ta
Sanoatda – 400 ta
Qurilishda - 92 ta
Savdoda – 433 ta
Tashish va saqlashda – 36 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 132 ta
Axborot va aloqa – 31 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 41 ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 434 taga to‘g‘ri keldi.