20/05/2024

2024-yil 1- may holatiga So‘x tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 1 551 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 137 ta
Yangi tashkil etilgan – 66 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 128 ta
Sanoatda – 187 ta
Qurilishda – 73 ta
Savdoda – 440 ta
Tashish va saqlashda – 23 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 32 ta
Axborot va aloqada – 9 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 30 ta
Boshqa turdagi xizmatlarda – 215 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 400 ta
Xususiy korxonalar – 408 ta
Oilaviy korxonalar – 132 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 6 taga to‘g‘ri keldi.