16/03/2023

Viloyatimizda 2023-yilning yanvar-fevral oyida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) soni 1 269 tani tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

Savdo sohasida – 508 ta
Sanoat sohasida – 250 ta
Qurilish sohasida – 80 ta
Axborot va aloqa sohasida – 79 ta
Tashish va saqlash sohasida – 76 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 61 ta
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 89 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 16 ta
Boshqa sohalarda – 110 tani tashkil etgan.